Tudor Black Bay Blue, 2021 full set

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Kellofoorumi 2023-01-21 09:57:00 +0000 av **robstu**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Tudor Black Bay Blue in mint condition, ref M79230B

 • full set
 • warranty card 20.7.2021
 • warranty valid until 20 July 2026 In exchange, BB58 or e.g. OP39

Preferably f2f shops in the capital area (I live in Espoo) but I can also mail if necessary.

Price 2950e (new 4120e)

Tel. no. zero-four-four-2986018 /Robert

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Tudor Black Bay Blue i nyskick, ref M79230B

 • hela uppsättningen
 • garantikort 2021-07-20
 • garantin gäller till 20 juli 2026 I utbyte, BB58 eller t ex OP39

Gärna f2f-butiker i huvudstadsområdet (jag bor i Esbo) men jag kan även maila vid behov.

Pris 2950e (ny 4120e)

Tel nr noll-fyra-fyra-2986018 /Robert

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Tudor Black Bay Blue in neuwertigem Zustand, Ref. M79230B

 • vollständiger Satz
 • Garantiekarte 20.7.2021
 • Garantie gültig bis 20. Juli 2026 Im Austausch BB58 oder z.B. OP39

Vorzugsweise f2f-Läden in der Hauptstadtregion (ich lebe in Espoo), aber ich kann bei Bedarf auch mailen.

Preis 2950e (neu 4120e)

Tel. Nr. null-vier-vier-2986018 /Robert

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Tudor Black Bay Blue en parfait état, réf M79230B

 • ensemble complet
 • carte de garantie 20.7.2021
 • garantie valable jusqu’au 20 juillet 2026 En échange, BB58 ou par exemple OP39

De préférence des magasins f2f dans la capitale (j’habite à Espoo) mais je peux aussi envoyer un mail si nécessaire.

Prix ​​2950e (nouveau 4120e)

N° de téléphone zéro-quatre-quatre-2986018 /Robert

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Tudor Black Bay Blue in nieuwstaat, ref M79230B

 • volledige set
 • garantiekaart 20.7.2021
 • garantie geldig tot 20 juli 2026 In ruil BB58 of bijvoorbeeld OP39

Liefst f2f winkels in de hoofdstad (ik woon in Espoo) maar ik kan ook mailen indien nodig.

Prijs 2950e (nieuwe 4120e)

Tel.nr nul-vier-vier-2986018 /Robert