insert patiné / faded rolex 1675 / 16750

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på Chronomania-CDA 2022-11-24 07:58:00 +0000 av **DrStrong**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

By DrStrong: I am selling a patinated / faded insert for Rolex 1675 / 16750.

Contact: iwc_addict at htmil dot com

thanks to the moderators

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Av DrStrong: Jag säljer en patinerad/blekt insats till Rolex 1675/16750.

Kontakt: iwc_addict på htmil dot com

tack vare moderatorerna

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Von DrStrong: Ich verkaufe eine patinierte / verblasste Einlage für Rolex 1675 / 16750.

Kontakt: iwc_addict at htmil dot com

danke an die Moderatoren

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Par DrStrong :
je vends un insert patiné / faded pour Rolex 1675 / 16750.

Contact: iwc_addict chez htmil point com

merci aux modérateurs

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Door DrStrong: Ik verkoop een gepatineerde / vervaagde insert voor Rolex 1675 / 16750.

Contactpersoon: iwc_addict op htmil dot com

met dank aan de moderatoren